Haber

TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRMESİ (3)

 

İyi haftalar sevgili okurlarım.

Son iki sayımızda sizlere 05 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği hakkında bilgilendirici yazılarıma üçüncüsü ile devam etmek istiyorum. Geçen yazımda da belirttiğim gibi; bu Yönetmeliğe göre Taşınmaz Ticaretine yönelik tüm hizmetler yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilecektir.  Bizim halkımız bu tarz sözleşmelere pek sıcak bakmamakta ve imzalamaktan çekinmektedir. Elbette bu imzadan imtina etmenin en baş sebebi hak ve menfaatlerin tam olarak bilinmemesidir. Bu yazımda sizlere bu sözleşmeler ile ilgili bilgilerin devamını vereceğim. Ayrıca; alınacak hizmet bedelleri konusunda da birçok karışıklıklar bu Yönetmelik ile aydınlatılmıştır. Bu konu hakkındaki maddeyi de bu yazımda bulabilirsiniz.

Alım satıma aracılık sözleşmesi (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Md.16)

(1)     İşletmenin verdiği alım satıma aracılık hizmeti sonucunda alıcı, satıcı ve işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2)     Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

  1. a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibi ile alıcının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibi ve alıcının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.
  2. b) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.
  3. c) Taşınmazın alım satım bedeli ve bu bedelin ödenme yöntemi.

ç)      Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

  1. d) Hizmet bedeli ve bu bedelin iş sahibi ile alıcı arasındaki paylaşım usulü.
  2. e) Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların iş sahibi ile alıcı arasındaki paylaşım usulü.

(f)      İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Kiralamaya aracılık sözleşmesi (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Md.17)

(1)     İşletmenin verdiği kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı, kiralayan ve işletme arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2)     Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

(a)     İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibi ile kiracının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibi ve kiracının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

(b)     Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri.

(c)     Taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.

(ç)     Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

(d)     Hizmet bedeli ve bu bedelin iş sahibi ile kiracı arasındaki paylaşım usulü.

(e)     İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Hizmet ortaklığı sözleşmesi (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Md.18)

(1)     İşletme, yetkilendirme sözleşmesinde yer alması koşuluyla hizmetin ortak verilmesi hususunda başka bir veya birden fazla işletme ile yetkilendirme sözleşmesinin konusuna yönelik ortak çalışma yürütebilir.

(2)     Hizmet ortaklığı sözleşmesi yazılı olarak yapılır. Sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

(a)     İşletmelerin yetki belgesi numarası, unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

(b)     Sözleşmenin konusu.

(c)     Hizmet bedelinin paylaşılma usulü.

(ç)     Tarafların hak ve yükümlülükleri.

(3) İşletme tarafından, hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği gün iş sahibine bilgi verilerek bu sözleşmenin bir örneği düzenlenme tarihinden itibaren iki iş günü içinde iş sahibine gönderilir. Gönderime ilişkin ispat yükü gönderimi yapan işletmeye aittir.

Hizmet bedeli (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Md.20)

(1)     Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

(2)     Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

(3)     İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanır. Alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerde hizmet bedeli hakkı ilgili sözleşmenin kurulmasıyla doğar.

(4)     Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.

(5)     18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli, alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinde yetkilisinin imzası bulunan işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

(6)     Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda işletme hizmet bedeline hak kazanır.

(7)     Yetki belgesi iptal edilen işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. İşletme, sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce vermiş olduğu hizmetler için hizmet bedeline hak kazanır.

Böylece yeni Yönetmelik ile ilgili bilgilerden size faydası olacakları belirtmiş oldum. Bu konularla ilgili her türlü sorularınızı, sorunlarınızı ve görüşlerinizi benim ile paylaşabilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımla

 

Ercüment YAMAN

ercuyaman@hotmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir